Den Frie Rådgivning – resultatet af en samskabelsesproces

DFRs tilblivelse og fortsatte arbejde er et godt eksempel på en samskabelsesproces mellem kommune og civilsamfund, der har medvirket til øget velfærd blandt en gruppe udsatte borgere i Odense og i særdeleshed Vollsmose.

DFR opstod i første omgang i 2006 som projektet Etnisk Rådgivning i Odense Kommunes ”Fritidsbutikken” i Odensebydelen Vollsmose. Fritidsbutikkens tosprogede medarbejdere havde formidling af fritidstilbud til børn og unge som deres kerneindsatsområde, men oplevede i stigende grad at blive opsøgt af områdets beboere med spørgsmål vedr. socialret og udlændingeret mm. - opgaver, som medarbejderne savnede kompetencer og ressourcer til at løfte. Ungdomsskolen[1], som Fritidsbutikken er en del af, søgte derfor EU midler til et etårigt projekt, hvor frivillige rådgivere med relevante og forskellige faglige såvel som sproglige baggrunde skulle imødekomme borgernes spørgsmål i samarbejde med de tosprogede medarbejdere. Den kommunale aktør UngNord var således facilitator på samskabelsesproccesen men formåede at skabe stor åbenhed blandt den faste medarbejderstab over for de frivilliges input og sikrede således stort engagement og ejerskab blandt frivilliggruppen. Dette engagement resulterede også i, at de frivillige rådgivere valgte at danne en frivillig social forening kaldet Den Frie Rådgivning for at videreføre det tilbud, projektet havde igangsat, da den etårige projektbevilling udløb.

Samarbejdet mellem foreningen og UngNord blev herefter formaliseret gennem en partnerskabsaftale. Det indebar blandt andet, at Fritidsbutikken stadig skulle lægge fysiske rammer til foreningens arbejde, stille arbejdspladser til rådighed, og at de frivillige forsat skulle samarbejde med Fritidsbutikkens tosprogede medarbejdere om den daglige rådgivning. Den tidligere projektleder var formelt ansat i ungdomsskolen, men blev frikøbt af foreningen til at varetage den daglige ledelse af rådgivningsarbejdet. De første år blev foreningen også delvist støttet økonomisk af UngNord, men fandt efterfølgende andre finansieringskilder. Fritidsbutikkens leder blev en fast del af foreningens bestyrelse for at sikre en forsat dialog om samarbejdet. Partnerskabsaftalen som genforhandles en gang om året såvel som bestyrelsesarbejdet har således dannet ramme for en kontinuerlig genforhandling af samskabelsesprocessen, hvor gensidige forventninger afstemmes og nye udfordringer bliver imødegået i fællesskab.

Odense Kommune har på den måde været med til at skabe gode rammer for rådgivningens daglige arbejde og foreningens udvikling. Samtidig har Den Frie Rådgivnings beliggenhed i Fritidsbutikken betydet, at de borgere, der søger hjælp i Fritidsbutikken mødes med et helhedssyn, så der tages hånd om både fritidsønsker og de øvrige udfordringer, borgerne kommer med. De organisatorisk gode rammer har også medvirket til, at nogle af rådgivningens brugere gennem mødet med Fritidsbutikken og DFR har opdaget ressourcer, de kan bruge til at hjælpe andre og derfor har meldt sig som en del af DFRs frivilligteam. En del af samarbejdet har også vedrørt Cykelskole for kvinder, der tidligere blev koordineret af AOF i samarbejde med Fritidsbutikken, men som siden 2007 er blevet koordineret af Den Frie Rådgivning, mens Fritidsbutikken finansierer aflønning af undervisere.

Det respektfulde og åbne møde mellem faste kommunale medarbejdere og frivillige har været en grundpille i den succesfulde samskabelsesproces. Det kommer i hverdagen konkret til udtryk ved, at DFRs administrative team[2] betragtes som en naturlig del af Fritidsbutikkens personalegruppe, at Fritidsbutikkens personale interagerer med de frivillige, når de er på vagt, at de frivillige inviteres til UngNords julefrokost og sommerfest og modtager samme julegave herfra som UngNords ansatte. Denne tilgang til samarbejdet med de frivillige er afgørende for at sikre engagement og fastholdelse i det frivillige, så den nødvendige kontinuitet sikres og dermed kvalificeret rådgivning af borgerne.    

 

 

 

[1] Ungdomsskolen hed dengang Rising Ungdomsskole men kaldes i dag UngNord. Fritidsbutikken er en afdeling under UngNord.

[2] Det administrative team består af den daglige leder, universitetspraktikanter, en studentermedhjælp og eventuelle medarbejdere i løntilskud og virksomhedspraktik.