Verdensmål hos Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivning arbejder hver dag med FN’s verdensmål gennem to aktiviteter Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning. Vi arbejder primært med verdensmålene 10 Mindre ulighed og 17 Partnerskaber for handlinger. Derudover arbejder vi sekundært med verdensmål 1,3,4,5 og 16, samt berører andre af verdensmålene, men arbejder ikke aktivt med dem.

 

Den Frie Rådgivning arbejder aktivt med Verdensmålene

10. Mindre ulighed

En vision om et samfund med forskellige mennesker med lige muligheder

Den Frie Rådgivnings vision er at skabe et samfund af forskellige mennesker med lige muligheder, med en mission om at rådgive alle, der oplever behov for rådgivning for på den måde at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder. Foreningen arbejder således i høj grad med at mindske uligheden i det danske samfund. De frivillige rådgiver alle, uanset alder, køn fysisk eller psykisk handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk status, så alle har en oplevelse af, at kunne få hjælp til at løse udfordringer i hverdagen. Med dette ønsker foreningen på kort sigt at hjælpe borgere med at løse konkrete udfordringer, der på længere sigt kan være med til at skabe social mobilitet i målgruppen.  

 

17 Partnerskaber for handlinger

Sikre lige muligheder for alle, der oplever behov for rådgivning, via samarbejder

Den Frie Rådgivning har en lang tradition for partnerskaber. Foreningen eksisterer på baggrund af et partnerskab med UngOdense, Fritid og Læring Nord, der er essentielt for foreningen. Det sikrer stabilitet og kontinuitet, som derved skaber rum for at foreningen kan koncentrere sig om sin kerneopgave, at ”rådgive alle, der oplever behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder”. Ved at hjælpe forældrene, er foreningen med til at hjælpe børnene, og er derved en del af helhedsindsatsen i Odense Kommune.

Den Frie Rådgivning har et godt og konstruktivt samarbejde med Odense Kommune, der også arbejder med verdensmål, herunder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er ofte gennem henvisninger fra diverse afdelinger under BSF, at nye brugere finder deres vej til Den Frie Rådgivning. Det indbyrdes samarbejde sikrer, at sårbare og udsatte mennesker har et sikkerhedsnet, og et sted at gå hen og få hjælp. Sammen understøttes målet om, at få mennesker til at blive mere selvhjulpne, med ansvar for eget liv.

1. Afskaf fattigdom

Via rådgivning fremme menneskers livssituation

I Den Frie Rådgivning arbejdes der for at understøtte socialt udsatte borgere og fremme lige adgang til samfundet ved at hjælpe med at navigere i det danske system. Der arbejdes med at skabe klarhed for brugerne over egen livssituation. Er der meget i ens livssituation, der fylder, kan det være svært at komme ud af de negative spiraler, man er landet i, fx kontanthjælp og gæld. Den Frie Rådgivning kan, gennem hjælp-til-selvhjælp, være med til, at gøre brugerne bevidste om deres valg, handlinger samt konsekvenserne heraf, og dermed være med til at løse konkrete udfordringer som brugerne oplever.

 

16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Understøtte brugerens indsigt og forståelse for samfundet

Gennem den daglige rådgivning er Den Frie Rådgivning med til at skabe større gennemsigtighed og sikre retfærdig sagsbehandling for den enkelte bruger i mødet med “systemet”. Fordi foreningen bl.a. tilbyder rådgivning på flere forskellige sprog, samt kvalificeret rådgivning inden for mange forskellige områder, er foreningen med til at bygge broer til systemet og gøre indviklede situationer mere simple, således at brugerne forstår, hvilken problemstilling de står med og ikke mindst, hvordan den løses. På den måde oplever vores brugere en øget tryghed og dermed også tillid over for de institutioner, vi har i Danmark. Gennem initiativer med vores samarbejdspartnere er vi med til at informere brugerne om deres rettigheder og pligter i det danske samfund - herunder deres stemmeret.

Qua rådgivningens beliggenhed i Fritidsbutikken i Vollsmose, er vi også med til at understøtte det lokale og nære, herunder beboerdemokrati. Sker der ting i lokalområdet understøtter Den Frie Rådgivning sådanne initiativer og er gerne med til at bygge bro, så der ikke opstår parallelsamfund, men i stedet hele tiden bygges broer til det omkringliggende samfund. 

3. Sundhed og trivsel

Via rådgivning sikre menneskers mentale sundhed

Den Frie Rådgivning understøtter mental sundhed. Tanker om hverdagens problemer, der fylder for meget, kan afhjælpes, inden de bliver til store bekymringer, ved at få den rette hjælp. De frivillige i Den Frie Rådgivning tager sig tid til at hjælpe og lytte til den enkelte. Mere overskud i hverdagen og overblik over egen livssituation gør, at man lettere kan bringe sig ud af den situation, man er i, og skabe nye positive indvirkninger på eget og ens families liv.

4. Kvalitetsuddannelse

Forståelse for, og udvikling af, mangfoldighed og det levede liv

Den Frie Rådgivning arbejder for kvalitetsuddannelse. En del af dette verdensmål går blandt andet på at fremme både livslang læring og at unge tager en ungdomsuddannelse. I Den Frie Rådgivning ser vi, hvordan dette sker idet foreningens frivillige opnår både personlig og faglig læring, som de kan bruge videre i livet – dette både i arbejdssammenhæng såvel som i deres videre færd i samfundsfællesskabet. Dette sker dels gennem foreningens forskellige arrangementer, som eksempelvis vores fyraftensmøder, men også gennem mødet med foreningens brugere. Netop mødet mellem frivillig og bruger ser vi som et givtigt afsæt for at man kan dele sine kompetencer med dem, som har brug for det, og et sted hvor vi alle – frivillig såvel som bruger – kan blive klogere på hinanden.

5. Ligestilling mellem kønnene

Via rådgivning være med til at give lige muligheder for at deltage i samfundet

Ligestilling mellem kønnene fungerer som en central og grundlæggende del af foreningens DNA. Den Frie Rådgivning arbejder ud fra værdien om, at alle er lige – uanset køn. Dette sker både i indsatsen udadtil, hvor vi rådgiver vores brugere ud fra den holdning at alle skal have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet, men sætter også fokus på ligestillingen internt i foreningen, hvor kvinder såvel som mænd er repræsenteret på alle niveauer i foreningen – lige fra frivillige til medlemmer i udvalg og bestyrelsesposter.